Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het Windpark, meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. U kunt dit als volgt doen:

Stuur een mail naar info@nijhiddumhouw.nl o.v.v.: Ik geef toestemming om op de hoogte gehouden te worden over de voortgang van het Windpark.

De initiatiefnemers van Windpark Nij Hiddum-Houw wensen u het allerbeste voor 2019!

Het wordt voor ons een belangrijk jaar. 2019 staat in het teken van de inkoop van de turbines. Daarnaast dient het beroep tegen de vergunningen en het inpassingsplan voor Windpark Nij Hiddum-Houw bij de Raad van State.

Tot slot werken wij samen met de omgeving aan het verder invullen van de afspraken die in de omgevingsovereenkomst zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over participatie en gezondheid. De overeenkomst kunt u hier vinden.

Graag houden we u op de hoogte over de voortgang. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@nijhiddumhouw.nl.

Provinciale Staten hebben Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld

Op 18 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Provincie Fryslân (PS) het Provinciaal Inpassingplan (PIP) Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen en milieu verleend. Provinciale Staten hebben besloten:

– In te stemmen met de Nota van Antwoord Zienswijzen en Adviezen en Staat van Wijzigingen Windpark Nij Hiddum-Houw;
– Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
– Het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw inclusief alle bijlagen, waaronder het Milieueffectrapport Nij Hiddum-Houw (met aanvulling), vast te stellen;
– Gedeputeerde Staten op te dragen bij de kennisgeving van de besluiten te vermelden dat op de besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, en ook dat de beroepsgronden in het beroepsschrift opgenomen moeten worden, het beroep niet-ontvankelijk verklaard wordt als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
– De maximale tiphoogte van een windturbine zoals aangegeven in regel 3.2.1. sub d van de Regels van het lnpassingsplan Nij Hiddum-Houw vast te stellen op 188 meter.

Dit betekent dat er nu een vastgesteld ‘bestemmingsplan’ is. De benodigde vergunningen zijn verleend om het windpark te kunnen bouwen. Wij kunnen nu verder met onze plannen.

 

Besluit omtrent windmolenpark Nij Hiddum-Houw uitgesteld

Provinciale Staten heeft woensdag 27 juni het besluit over het windmolenpark Nij Hiddum-Houw voorlopig uitgesteld tot 18 juli. Er zou volgens hen eerst meer onderzoek moeten komen naar onder andere de gezondheidsrisico’s van hoge molens. Ook de compensatie voor omwonenden moet opnieuw worden bekeken. Dit is een grote teleurstelling voor de initiatiefnemers en een groot punt van zorg.

Kleinere molens
Een optie waar de politiek nu naar zal gaan kijken is: kleinere molens. Dit is volgens Sjoerd Mensonides, een van de initiatiefnemers, echter niet meteen een oplossing. “Als de molens kleiner dan 150 meter zijn, dan praten wij over een hele andere klasse. Dat betekent ook minder megawatt”, vertelt hij. “Met als gevolg dat er meer molens moeten komen om de doelstellingen te halen.”

Omgevingsadviesraad
Meer molens is precies wat er in de Omgevingsadviesraad is afgewezen. “Het deed mij gister wel wat toen er heel makkelijk werd gezegd dat de Omgevingsadviesraad niet functioneert of niet representatief zou zijn, want dat is het echt wel”. Volgens Mensonides zijn met name de mensen die in de directe omgeving van de molens wonen goed vertegenwoordigd in de raad, en zou het protest nu met name uit de schil daaromheen komen. “Dat die mensen een lagere molen willen, snap ik wel, maar de directe omwonenden hebben in de OAR gezegd dat ze liever minder molens willen hebben, en dan maar wat hoger.”

Toekomst
De initiatiefnemers gaan nu eerst met elkaar overleggen en gaan dan graag nog een keer met de gedeputeerde in gesprek. Daarna wordt bekeken welke uiterste oplossing geboden kan.

 

 

Omgevingsovereenkomst windpark Nij Hiddum-Houw ondertekend

De Omgevings Advies Raad (OAR) van het windpark Nij Hiddum-Houw heeft een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall. Hierin zijn verschillende afspraken ten aanzien van het windpark en de omgeving vastgelegd.

 De maatregelen die zijn vastgelegd betreffen:
– een profijt- en participatieregeling voor omwonenden en omliggende dorpen
– het voorkomen van slagschaduw op huizen
– het beperken van geluids- en lichtoverlast
– afspraken over afhandeling planschade

Als de windmolens eenmaal geplaatst zijn, komt ook een onderzoek naar de effecten op de gezondheid bij omwonenden en zullen de initiatiefnemers bereikbaar zijn voor eventuele klachten. 

Opbrengst uit windmolens
Gerrit Valk, de voorzitter van de OAR, is positief over het resultaat. “De OAR heeft al veel voor elkaar kunnen krijgen door dialoog en samenspraak met alle betrokken partijen. Daarnaast heeft de OAR ook gezorgd voor een vergoeding voor alle mensen direct in de omgeving van een windmolen die binnen een straal van 850 meter van een windmolen woont. De omliggende dorpen ontvangen eveneens een deel van de opbrengst van de windmolens”, aldus Valk.

Beoordeling milieueffectrapport

Provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport voor Nij Hiddum-Houw te beoordelen. Op 25 januari heeft de Commissie haar voorlopig toetsingsadvies gepresenteerd. De Commissie adviseert ‘om het rapport aan te vullen met informatie over de omvang van de geluidhinder, ook onder de norm, over de wijze waarop die hinder is bepaald en over hoe het oordeel over de effecten op de leefbaarheid tot stand is gekomen’. Provincie en gemeente nemen deze aanbevelingen over en zullen de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen. Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Fryslân
Bron: website Provincie Fryslân

 

Anterieure overeenkomst ter inzage

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een anterieure overeenkomst gesloten voor het te ontwikkelen Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw. De overeenkomst is aangegaan met de initiatiefnemers en beoogde exploitanten van het windpark: Windpark Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. Van 25 januari tot en met 7 maart 2018 kunt u de anterieure overeenkomst hier downloaden of inzien in het Provinsjehûs. Het is niet mogelijk om een zienswijze of bezwaar in te dienen. De officiële bekendmaking van de ter inzagelegging stond woensdag 24 januari in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het Provinciaal Blad.
Bron: website Provincie Fryslân