Windpark Nij Hiddum-Houw

HET NIEUWE WINDPARK
Op één van de beste windlocaties van Nederland willen wij, Windpark Gooyum-Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V., samen het nieuwe windpark Nij Hiddum-Houw ontwikkelen. Dit nieuwe windpark komt in plaats van het huidige windpark in dit gebied. De nieuwe windturbines zullen een opgesteld vermogen van 42 Megawatt hebben. Dit vermogen draagt bij aan de doelstelling voor het opwekken van windenergie van de provincie Fryslân, namelijk 530,5 Megawatt.

Het idee is om het nieuwe windpark te ontwikkelen aan de kop van de Afsluitdijk, ongeveer op de locatie van het huidige windpark. 25% van het project is bedoeld voor participatie uit de directe omgeving. De initiatiefnemers zullen de mogelijkheden voor participatie samen vormgeven met de omgevingsadviesraad (OAR). Deze behartigt en benoemt de verschillende belangen uit de omgeving.

HET HUIDIGE WINDPARK
Het huidige windpark bestaat uit 10 windmolens (7 van Vattenfall en 3 van Brouwer Windturbines B.V.). De molens hebben een ashoogte van 40 meter, een rotordiameter van 39,4 meter en een tiphoogte van 59,7 meter. Er staat een totaal opgesteld vermogen van 5 Megawatt. De windmolens wekken sinds januari 1995 duurzame energie op. Windpark Nij Hiddum-Houw komt in plaats van het huidige windpark. Er staan ook 6 solitaire molens in het huidige windpark, deze worden met de komst van het nieuwe windpark gesaneerd.

HOE ZIET DE PROCEDURE ER UIT?
In DECEMBER 2014 hebben Provinciale Staten van Fryslân de locaties voor windenergie in de provincie vastgesteld.

In OKTOBER 2016 hebben Provinciale Staten van Fryslân de startnotitie voor het inpassingsplan vastgesteld. Daarmee startte de ruimtelijke procedure om het windpark mogelijk te maken.

In APRIL 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Deze is ook ter inzage gelegd en ingediende zienswijzen zijn verwerkt in Nota van Antwoord. Hier staat in wat wordt onderzocht voor het windpark.

Vanaf 10 NOVEMBER 2017 lagen de resultaten van het milieueffecten onderzoek, het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen ter inzage.

Tot en met DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 was er de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.

In JUNI 2018 is besluitvorming door Provinciale Staten van Fryslân voorzien. Het College van B&W Súdwest – Fryslân stelt daarna op basis van het definitieve inpassingsplan de benodigde omgevingsvergunning vast.

De aanbesteding van de bouw van Nij Hiddum-Houw staat voor eind 2018 TOT EIND 2019 gepland. De realisatie van Nij Hiddum-Houw is gepland voor eind 2019 TOT EIND 2020.

BETROKKEN PARTIJEN
De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân zijn betrokken bij het ruimtelijk mogelijk maken van het windpark. Deze partijen hebben de volgende rol:

Provincie Fryslân
Voor windprojecten met een nieuw te genereren vermogen tussen 5 en 100 MW zijn provincies in Nederland bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Daarmee is de provincie Fryslân voor het project Windpark Nij Hiddum-Houw verantwoordelijk voor deze procedure, ofwel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de Milieueffectrapportage (MER), de vergunningen en het uiteindelijke Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit behelst ook de publicatie van besluiten en rapportages, het organiseren van (informatie)bijeenkomsten en de mogelijkheid bieden tot inspraak. Daarmee is de provincie in deze fase het centrale aanspreekpunt voor de omgeving.  De provincie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak en stelt samen met de gemeente en eventuele andere vergunningverleners de Nota’s van Antwoord op ingekomen zienswijzen vast.

De provincie houdt ook een website over het project bij. Hier vindt u de documenten die betrekking hebben op de ruimtelijke procedure.

Gemeente Súdwest-Fryslân
Afgesproken is dat de Gemeente Súdwest – Fryslân de omgevingsvergunning afgeeft. De gemeente is daarmee ook bevoegd gezag voor het project.