Effecten

Geluid

Bij weinig wind draait een windmolen langzaam en is er nauwelijks geluid hoorbaar. Vanaf windkracht drie neemt het geluid toe. Dankzij de turbinekeuze is het brongeluid van de windmolens gehalveerd. Deze afspraak is gemaakt met de OAR. We voldoen hiermee aan de wet- en regelgeving.

In de wet staat vastgelegd hoeveel geluid er door een winmolen gemiddeld per jaar op de gevel van uw huis is toegestaan. Daarvoor gebruiken we de speciale maat Lden (Level day-evening-night). De norm die ’s nachts geldt is strenger dan voor overdacht. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over geluid en windmolens.

Met turbineleverancier Enercon is afgesproken dat een derde onafhankelijke partij het geluidsniveau binnen zes maanden na oplevering zullen meten, om te controleren of de geluidsproductie voldoet aan de door Enercon opgegeven specificaties. Indien nodig zullen we maatregelen nemen.

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een zeer lage frequentie, tussen de 20Hz en 100/125Hz. Bijna alle geluidsbronnen produceren een combinatie van ‘gewoon’ geluid en LFG. De voornaamste bronnen van LFG zijn wegverkeer, railverkeer en vliegverkeer, maar ook airconditioning, mechanische ventilatie en windmolens. Ook op dit gebied voldoen we aan de geldende wet- en regelgeving. In de geluidsnorm die geldt voor het toegestane geluid van windmolens is de productie van LFG meegenomen. We blijven de ontwikkelingen rondom LFG, in het bijzonder die rondom Windpark Nij Hiddum-Houw, volgen.

Slagschaduw

Slagschaduw is de schaduw van bewegende bladen van de windmolen op de woning. Met de omgevingsadviesraad (OAR) is afgesproken dat er geen slagschaduw bij omliggende woningen mag optreden. Indien er (recreatie)woningen zijn, niet gerelateerd aan het project, die hinder ondervinden van slagschaduw, dan zal de desbetreffende turbine gedurende de tijd dat deze slagschaduw veroorzaakt stilgezet worden.

Trillingen

Voor de start van de werkzaamheden hebben we nulmetingen uitgevoerd bij de woningen waar transporten voor het windpark zullen langsgaan. Los van de grote windmolenonderdelen, komt ook het bouwverkeer over de openbare wegen. Om bij eventuele schade te kunnen vaststellen door welke aannemer de schade is veroorzaakt, zullen we naast een nulmeting ook een tussenmeting doen.

Ecologie

Een projectecoloog zal tijdens de bouw van de negen windmolens toezien op de noodzakelijke maatregelen om flora en fauna te beschermen. Ook zal deze de werkzaamheden ecologisch begeleiden en in geval van ecologische calamiteiten ondersteuning bieden.

Gezondheid

De afgelopen jaren is de provincie Fryslân samen met omwonenden druk bezig geweest om een programma van eisen op te stellen voor de ontwikkeling van een onafhankelijke gezondheidsmonitor. Dit met het oog op de komst van het windpark Nij Hiddum-Houw en de zorgen die de omgeving heeft geuit over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Antea Group heeft de opdracht gekregen deze gezondheidsmonitor uit te voeren. Met de gezondheidsmonitor worden de mogelijke effecten van windpark Nij Hiddum-Houw op gezondheid en welbevinden van omwonenden gevolgd. De monitor gaat de provincie helpen inzicht te verkrijgen in ervaren hinder en gezondheidsklachten. Op basis van deze informatie gaan betrokken partijen gezamenlijk kijken of en hoe deze op te lossen of te beperken zijn. De uitkomsten van de monitor worden daarnaast gekoppeld aan landelijke onderzoeken door het RIVM en de GGD.

Door middel van gesprekken in de directe omgeving, openbare bijeenkomsten en het instellen van een klankborgroep is invulling gegeven aan de gezondheidsmonito. Deze bestaat uit vier onderdelen:

  1. Klachtenmeldpunt
  2. Belevingscheck
  3. Jaarlijkse vragenlijst
  4. Spreekuur

Bekijk de website van de gezondheidsmonitor voor meer informatie of wanneer u gebruik wilt maken van de gezondheidsmonitor. www.gezondheidsmonitornhh.nl

Verlichting

Om vliegveiligheid te waarborgen komt er vaak een lampje op windmolens. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt op basis van internationale regels welke verlichting verplicht is. Voor Windpark Nij Hiddum-Houw onderzoeken we of het mogelijk is om een radar te installeren. De verlichting staat dan standaard uit en wordt pas ingeschakeld zodra er een vliegtuig nadert. Het is nog niet zeker of de radar er daadwerkelijk komt. Dat hangt af van verschillende factoren: toestemming van ILT, een beschikbare frequentie voor de radar en het financiële aspect.

Planschade

Veranderingen in de omgeving kunnen van invloed zijn op de waarde van uw woning. Voor sommige woningeigenaren is er wellicht sprake van planschade. Voor Windpark Nij Hiddum-Houw hebben Vattenfall en Gooyum Houw BV met de omgevingsadviesraad (OAR) afgesproken dat, als daar sprake van is, een aanbod voor compensatie van planschade wordt gedaan aan de woningeigenaren in de buurt van het windpark. Dit aanbod geldt voor eigenaren van woningen waar op basis van een onafhankelijke taxatie sprake is van een waardedaling van meer dan 1% (ter vergelijking: de provincie hanteert een waardedaling van meer dan 2%). Voor deze onafhankelijke taxatie is adviesbureau Antea Group geselecteerd.

In maart 2021 vond er een digitale bijeenkomst plaats voor woningeigenaren over planschade. In april en mei 2021 voert Antea Group een onafhankelijke taxatie uit en in de zomer ontvangen woningeigenaren in een straal van 1 km rondom de windmolens een brief met de uitkomsten van deze taxatie. Als er buiten deze straal planschade is vastgesteld ontvangen ook die woningeigenaren een brief. Heeft u vragen over planschade? Bekijk dan de veelgestelde vragen.