Betrokken partijen

De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân zijn betrokken bij het ruimtelijk mogelijk maken van het windpark. Deze partijen hebben de volgende rol:

Provincie Fryslân

Voor windprojecten met een nieuw te genereren vermogen tussen 5 en 100 megawatt zijn provincies in Nederland bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Daarmee is de provincie Fryslân voor het project Windpark Nij Hiddum-Houw verantwoordelijk voor deze procedure, ofwel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de Milieueffectrapportage (MER), de vergunningen en het uiteindelijke Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit behelst ook de publicatie van besluiten en rapportages, het organiseren van (informatie)bijeenkomsten en de mogelijkheid bieden tot inspraak. Daarmee is de provincie in deze fase het centrale aanspreekpunt voor de omgeving. De provincie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak en stelt samen met de gemeente en eventuele andere vergunningverleners de Nota’s van Antwoord op ingekomen zienswijzen vast.

De provincie houdt ook een website over het project bij. Hier vindt u de documenten die betrekking hebben op de ruimtelijke procedure.

Gemeente Súdwest-Fryslân

Afgesproken is dat de Gemeente Súdwest – Fryslân de omgevingsvergunning afgeeft. De gemeente is daarmee ook bevoegd gezag voor het project.