Participeren

Gooyum Houw B.V., Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân vinden het belangrijk dat de omgeving kan meedelen in de opbrengsten van het windpark. In 2019 heeft de OAR een werkgroep ingesteld voor de uitwerking van de financiële participatie door de omgeving en van het Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw.

Buren- en dorpenregeling

Voor Windpark Nij Hiddum-Houw is er een burenregeling en een dorpenregeling. De burenregeling is bedoeld voor mensen die binnen een straal van 850 meter van één van de windmolens wonen. De bebouwde kom van Zurich en Wons valt niet binnen de 850 meter. Voor deze dorpen is er een dorpenregeling. De dorpsorganisaties van Wons en Zurich kunnen zelf kiezen welke projecten zij van dit geld willen realiseren.

Wanneer de windmolens operationeel zijn, wordt het bedrag van de burenregeling jaarlijks uitgekeerd. Dit gebeurt op adresniveau. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de afstand van de woning tot het windpark. Het bedrag wordt per woning vastgesteld en aan de bewoners bekendgemaakt.

De omgevingsadviesraad (OAR) heeft de buren- en dorpenregeling verder uitgewerkt. De woningen die voor de burenregeling in aanmerking komen hebben een brief ontvangen met meer informatie. De dorpsraden zijn verantwoordelijk voor de communicatie over de dorpenregeling en hoe zij deze gelden willen besteden.

Beschrijving en berekening burenregeling

Werkgroep financiële participatie

De werkgroep financiële participatie werkt op basis van een door de OAR vastgesteld Plan van Aanpak. Ze worden ondersteund door Noordenwind, een vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland.

De Dorpsbelangen van Cornwerd, Kornwerderzand, Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich hebben elk een lid voor de werkgroep afgevaardigd. De werkgroep financiële participatie staat los van de buren- en dorpenregeling zoals hierboven benoemd. Onderaan deze pagina vindt u de verslagen van de werkgroep.

Meeprofiteren

De omgeving kan op twee manieren meeprofiteren: ze krijgen voorrang om te investeren en er gaat een bedrag naar het gebiedsfonds.

Voorrang om te investeren
In de omgevingsovereenkomst is vastgelegd dat de directe omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten van het windpark. Windpark Hiddum Houw B.V. geeft daarom obligaties uit. Via het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd krijgen omwonenden binnen een straal van 4,5 kilometer van het windpark voorrang in de obligatie-uitgifte. Het traject verloopt in samenwerking met de adviseurs van de Omgevingsadviesraad en crowdfundingplatform Oneplanetcrowd.

Informatiememorandum obligatie-uitgifte

We nodigen u uit om het informatiememorandum hier te downloaden en zorgvuldig door te nemen. Hierin vindt u informatie over het toedelingsproces, de risico’s, het rendement en een beschrijving van Windpark Hiddum Houw B.V. Inschrijven kan tot en met 20 augustus via deze link

Lees op deze pagina de veelgestelde vragen over de obligatieregeling. 

Gebiedsfonds
De financiële middelen voor het gebiedsfonds komen uit een afdracht van het rendement van de financiële partcipatieregeling. Het fonds kan daarmee sociale en culturele initiatieven in een straal van zes kilometer rondom het windpark steunen. Deze projecten moeten lokaal draagvlak hebben en bijdragen aan de leefbaarheid, een duurzaam doel nastreven of een maatschappelijk belang dienen.

Het nog te vormen bestuur van het gebiedsfonds zal de regelingen verder uitwerken. Naar verwachting volgt hier begin 2022 meer informatie over.

Meer informatie over het gebiedsfonds vindt u in deze afwegingsnotitie. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van participatie? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Verslagen van de werkgroep

De geanonimiseerde verslagen van de vergaderingen van de werkgroep financiële participatie vindt u hier.