Over het windpark
 • 1. Hoe groot is het windpark?
  Windpark Nij Hiddum-Houw bestaat uit negen windmolens met een opgesteld vermogen van 42 MW. De productie komt overeen met de hoeveelheid stroom die 46.000 huishoudens jaarlijks gebruiken. Vier windmolens worden eigendom van Vattenfall en de overige vijf komen in beheer van Windpark Gooyum-Houw B.V.
 • 2. Waar komt dit windpark?
  Windpark Nij Hiddum-Houw is gelegen bij de kop van de Afsluitdijk in de gemeente Südwest-Fryslân.
 • 3. Waarom is dit een geschikte locatie?
  Omdat de windmolens op de kop van de Afsluitdijk komen, wordt de locatie gezien als één van de beste windlocaties van Nederland. Het waait er hard en vaak.
 • 4. Hoe hoog zijn de windmolens?
  De windmolens hebben een ashoogte van 109 meter, een rotordiameter van 136 meter en een tiphoogte van 177 meter.
 • 5. Welk type windmolen komt er in het windpark?
  Windmolenfabrikant Enercon levert en installeert de negen windmolens. Het model (E136 EP5) is ontworpen in Nederland.
Participatie
 • 1. Wat doet de OAR?
  De omgevingsadviesraad (OAR) geeft onafhankelijk advies over het project. In de OAR zijn buren van het windpark, vertegenwoordigers van omliggende dorpen, LTO Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) en recreatie vertegenwoordigd.
 • 2. Wat doet de werkgroep financiële participatie?
  De werkgroep werkt de financiële participatie verder uit. Dat doet zij op basis van een door de OAR vastgesteld Plan van Aanpak. Zij wordt ondersteund door Noordenwind, een vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland.
 • 3. Hoe kan ik meeprofiteren?
  De omgeving kan op twee manieren meeprofiteren: u krijgt voorrang om te investeren en er gaat een bedrag naar het gebiedsfonds voor lokale projecten. Meer informatie.
 • 4. Hoe kan ik investeren in de windmolens?
  Door de aankoop van obligaties kunnen omwonenden en non-profit organisaties uit de omgeving investeren in het windpark. Het mooie is dat zij een rendement ontvangen gelijkwaardig aan de initiatiefnemers (exclusief de afdracht aan het gebiedsfonds). Meer informatie.
 • 5. Hoe werkt het gebiedsfonds?
  De financiële middelen voor het fonds komen uit een afdracht van het rendement van de financiële participatieregeling. Van de deelnemers wordt een bepaald percentage op het rendement ingehouden. Het fonds kan daarmee sociale en culturele initiatieven in een straal van zes kilometer rondom het windpark steunen. Deze projecten moeten lokaal draagvlak hebben en bijdragen aan de leefbaarheid, een duurzaam doel nastreven of een maatschappelijk belang dienen.
Ontwikkeling
 • 1. Waar vind ik de officiële documenten?
  Officiële documenten vindt u op de website van de provincie Fryslân.
 • 2. Wat is een MER?
  Om een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen, moeten de initiatiefnemers een Milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd hebben. Zo’n rapportage brengt in beeld wat de milieueffecten zijn, voordat de overheid een besluit hierover neemt. Bekijk hier de MER van Windpark Nij Hiddum-Houw.
 • 3. Wat is het beleid van de overheid ten aanzien van windenergie?
  De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (2019). De energiedoelen voor Fryslân:
  • In 2030 wordt 33% van de Friese energie duurzaam opgewekt;
  • In 2030 is 25% energie bespaard ten opzichte van 2010.
Effecten
 • 1. Op welke manier houden de initiatiefnemers rekening met de leefomgeving van dieren in de buurt?
  Een projectecoloog zal tijdens de bouw van de negen windmolens toezien op de noodzakelijke maatregelen om flora en fauna te beschermen. Ook zal deze de werkzaamheden ecologisch begeleiden en in geval van ecologische calamiteiten ondersteuning bieden.
 • 2. Krijg ik te maken met slagschaduw?
  Met de OAR is afgesproken dat er geen slagschaduw bij omliggende woningen mag optreden.
 • 3. Hoeveel geluid produceren windmolens?
  Dat hangt af van de hoeveelheid wind. Als het licht waait kun je windmolens nauwelijks horen. Vanaf windkracht drie neemt het geluid toe. Nederland heeft duidelijke regels voor de maximale hoeveelheid geluid die een windmolen mag produceren. Daarbij wordt gewerkt met een jaargemiddelde. Gemeten over een jaar mag een windmolen overdag 47 dB produceren. ’s Nachts is dat lager: 41 dB. Omdat er wordt gewerkt met gemiddelden zal het geluid van windmolens soms boven de norm liggen. Meer informatie.
 • 4. Hoe wordt bijgehouden hoeveel geluid een windmolen maakt?
  Binnen zes maanden na oplevering van Windpark Nij Hiddum-Houw zal een onafhankelijke partij controleren of de hoeveelheid geluid die de windmolens produceren overeenkomt met wat de leverancier vooraf heeft opgegeven.
 • 5. Wat is laagfrequent geluid?
  Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een zeer lage frequentie, tussen de 20Hz en 100/125Hz. Bijna alle geluidbronnen produceren een combinatie van ‘gewoon’ geluid en LFG. Laagfrequent geluid wordt meegenomen bij de normale metingen van windmolens en zitten daarmee ook in het eindresultaat dat beoordeeld wordt. We kenen geen aparte beoordeling van laagfrequent geluid.
 • 6. Heeft het geluid van windmolens gevolgen voor mijn gezondheid?
  Er wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar de effecten van het geluid van windparken op de gezondheid van omwonenden. Een van de meest vooraanstaande wetenschappers die onderzoekt of deze relatie bestaat is de Deense wetenschapper Aslak Poulsen. In verschillende onderzoeken is hij nagegaan of windturbinegeluid bij omwonenden leidt tot meer diabetes, depressiviteit, hartklachten, beroertes en problemen bij zwangerschappen. In deze onderzoeken is geen relatie gevonden tussen windturbinegeluid, waaronder LFG, en de frequentie waarmee de genoemde gezondheidsklachten voorkomen bij omwonenden. Hiermee is op basis van huidig wetenschappelijk onderzoek te stellen dat er geen reden is aan te nemen dat windturbinegeluid slecht is voor de gezondheid.
 • 7. Waar vind ik meer informatie over effecten van windmolens?
  Het RIVM heeft uitgezocht wat de effecten van nieuwe energiebronnen, waaronder windmolens, op gezondheid en veiligheid kunnen zijn. Lees hier de rapportage (2021).
 • 8. Komt er verlichting op de windmolens?
  Verlichting op windmolens is verplicht in verband met de veiligheid voor vliegtuigen. Aan de hand van internationale regels bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke verlichting een windpark moet voeren. Windparken kunnen dus niet zelf bepalen welke verlichting mooi of handig is. Voor Windpark Nij Hiddum-Houw onderzoeken we of het mogelijk is om een radar te installeren. De verlichting staat dan ’s avonds en ’s nachts standaard uit en wordt pas ingeschakeld zodra er een vliegtuig nadert. Het is nog niet zeker of de radar er daadwerkelijk komt. Dat hangt af van verschillende factoren: toestemming van ILT, een beschikbare frequentie voor de radar en het financiële aspect.
Planschade
 • 1. Wat is planschade?
  Planschade ontstaat als een huis minder waard wordt door een wijziging van een bestemmings- of inpassingsplan. Voor sommige eigenaren die in de buurt wonen van Windpark Nij Hiddum-Houw is hier mogelijk sprake van. U kunt dan een tegemoetkoming in planschade aanvragen, in dit geval bij de provincie Fryslân. Dit is alleen van toepassing als u eigenaar bent van uw woning. Met de omgevingsadviesraad (OAR) is afgesproken dat de initiatiefnemers proactief een aanbod voor planschadevergoeding doen. Zie hiervoor vraag drie.
 • 2. Wanneer heb ik recht op vergoeding van planschade?
  Er zou sprake kunnen zijn van planschade als u zicht heeft op het windpark of als er sprake is van slagschaduw of een geluidsbelasting op uw woning door de windmolen. Het gaat dan om een schade als gevolg van een waardedaling die groter is dan 2%. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in planschade zijn twee zaken van belang:
  1. U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht (voorzienbaarheid);
  2. U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen.
 • 3. Waarom doen Vattenfall en Windpark Gooyum Houw BV zelf een aanbod?
  De omgevingsadviesraad (OAR) van Windpark Nij Hiddum-Houw heeft een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), Windpark Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall. Hierin zijn afspraken gemaakt over planschade. Er is afgesproken dat de initiatiefnemers een voorstel doen voor planschade aan alle individuele woningen in de directe omgeving van het windpark, waarvan de getaxeerde waardevermindering meer dan 1,0% van de waarde van het onroerend goed bedraagt.
 • 4. Wat is voorzienbaarheid?
  Voorzienbaarheid betekent dat bij de aanschaf van de woning de plannen voor het windpark al bekend waren en stonden beschreven in openbare, beleidsdocumenten van de provincie of de gemeente, zoals een beleidsplan of een gebiedsvisie. Er wordt dus rekening mee gehouden of woningeigenaren hadden kunnen weten dat er windmolens zouden komen op het moment dat zij de woning kochten. Momenteel wordt door Antea Group onderzocht vanaf welke datum er sprake is van voorzienbaarheid.
 • 5. Wie doet de planschadeanalyse en hoe gaat het in zijn werk?
  De taxatie wordt gedaan door Antea Group. Antea Group is een onafhankelijk en deskundig bureau. Zij heeft juristen en taxateurs in dienst die o.a. gespecialiseerd zijn in planschadebeoordelingen en taxaties. De WOZ-waarde van uw woning in het jaar dat het windpark mogelijk werd gemaakt is daarbij het uitgangspunt. Dit noemen we ook wel de peildatum. De peildatum voor Windpark Nij Hiddum-Houw is 19 oktober 2018.
  • Die taxaties zijn bedoeld om de waardevermindering te bepalen; deze worden gedaan aan de hand van de geconstateerde hinderfactoren, als ook een bezichtiging van uw woning vanaf de openbare weg, u hoeft daarvoor niet thuis te blijven. Het werken met de WOZ-waarde is een bewuste keuze. In de omgevingsovereenkomst is afgesproken dat de initiatiefnemers van het windpark u vooraf een compensatie aanbieden voor eventuele geleden schade. Hierbij gaat het vooral om de vraag hoeveel uw woning minder waard is geworden. Dat er soms een verschil bestaat tussen de WOZ-waarde en feitelijke marktwaarde van de woning, maakt in de berekening van de waardevermindering door het windpark weinig verschil.
 • 6. Waarom wordt er geen inpandige taxatie van mijn woning uitgevoerd?
  De planschadeanalyse wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die hiervoor gelden. Een inpandige taxatie is voor de planschadeberekening niet noodzakelijk. Wel wordt gekeken vanaf en naar de buitenkant van de panden, de transacties in afgelopen periode, het verschil tussen de oude en nieuwe planologische situatie, de te verwachten hinder van geluid en slagschaduw en of ramen vanuit de woning zijn gericht op het windpark.
 • 7. Wij hebben een grote verbouwing gedaan, dat is niet voorzien in de WOZ-waarde. Hoe gaan jullie hiermee om?
  Als aannemelijk is dat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde per 2018 onevenredig veel te laag is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat u uw woning vóór 19 oktober 2018 grondig verbouwd heeft en dit in de WOZ-taxatie niet is meegewogen, kunnen wij bij de schadeberekening een correctie toepassen op de WOZ-waarde. Dit zal echter slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn. Bijvoorbeeld als uw woning aanzienlijk is uitgebreid.  Mocht dat het geval zijn, kunt u - nadat u het planschaderapport en het aanbod heeft ontvangen - contact opnemen met Pricilla Ostendorf (pricilla.ostendorf@anteagroup.nl)
 • 8. Wat is de peildatum die voor de WOZ-waarde die gehanteerd wordt?
  De peildatum is de datum waarop het besluit – in dit geval het Inpassingsplan van de provincie Fryslân - in werking trad. Voor Windpark Nij Hiddum-Houw is die datum 19 oktober 2018. Omdat er in oktober geen WOZ-waarde wordt vastgesteld, is het uitgangspunt het gemiddelde van de WOZ-waarden van 2018 en 2019.
 • 9. Wanneer en hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor planschade?
  Adressen in een straal van 1 kilometer rondom de te bouwen windmolens hebben in maart 2021 een brief ontvangen met een toelichting over het proces. Momenteel onderzoekt Antea Group of en bij welke woningeigenaren sprake is van planschade. Alle adressen die in maart zijn aangeschreven ontvangen in juli 2021 een brief of er wel of geen sprake is van planschade. Als er sprake is van planschade bij woningeigenaren die in maart niet zijn aangeschreven, dan ontvangen zij alsnog een brief.
 • 10. Hoeveel geld is er gereserveerd voor planschade?
  Windpark Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall reserveren een bedrag van 350.000 euro voor het uitkeren van de planschadevergoeding. Mocht dat bedrag overschreden worden, dan gaan Vattenfall en Windpark Gooyum-Houw B.V. hierover in gesprek.
 • 11. Hoe verhoudt planschade zich tot andere regelingen zoals de burenregeling?
  De burenregeling is een regeling voor direct omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw. Dit wordt niet gezien als compensatie of schadevergoeding. Dit staat daarmee los van planschade.
 • 12. Wat als ik het niet eens ben met het aanbod of de planschadeanalyse?
  Als u geen gebruik maakt van het aanbod dat we als initiatiefnemers van het windpark doen, kunt u een formeel verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen bij de provincie Fryslân. Dit verzoek wordt volgens de wettelijke procedure die hiervoor staat behandeld. Belangrijk hierbij is dat u mogelijk leges moet betalen aan de provincie om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Als planschade wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terugbetaald. Als u geen planschade krijgt toegekend, krijgt u dit bedrag niet terug.
 • 13. Kunnen omwonenden die het aanbod niet accepteren voor planschade via de provincie in aanmerking komen?
  Ja, hiervoor kan een verzoek tot planschade worden ingediend bij de provincie Fryslân.
 • 14. Wat is het verschil tussen de planschadeprocedure via de provincie Fryslân en het aanbod van de initiatiefnemers?
  In beide gevallen wordt een aanbod gedaan op grond van onafhankelijk deskundig advies.
  • Bij de procedure via de provincie blijft een bedrag van minimaal 2% van de woningwaarde voor eigen rekening (normaal maatschappelijk risico). Belangrijk hierbij is dat u daarnaast een drempelbedrag moet betalen aan de provincie om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Als planschade wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terugbetaald. Als u geen planschade krijgt toegekend, krijgt u dit bedrag niet terug. De proceduretijd is ca. 1 jaar.
  • Bij het aanbod van de initiatiefnemers krijgen alle woningeigenaren waar meer dan 1% planschade is vastgesteld een planschadeaanbod voor de volledige planschade; er geldt dan geen eigen risico. Het aanbod kan op basis van vrijwilligheid worden geaccepteerd. De volledige planschade wordt vergoed zodra het park een volledig jaar heeft gedraaid en voor zover dit past binnen het beschikbare budget van 350.000 euro. Mocht dat bedrag overschreden worden, dan gaan Vattenfall en Windpark Gooyum-Houw B.V. hierover in gesprek.
 • 15. Wat is normaal maatschappelijk risico (NMR)?
  Het normaal maatschappelijk risico (NMR) is onderdeel van de wettelijke planschaderegeling. Dit houdt in dat een deel van de planschade voor eigen rekening (eigen risico) voor de woningeigenaren is. De gedachte hierachter is dat er altijd ontwikkelingen in de maatschappij zijn, zoals woningbouw, de aanleg van wegen en andere ruimtelijke ontwikkelingen die enerzijds planschade kunnen veroorzaken en anderzijds de maatschappij als geheel verder brengen.
  • Daarom is het NMR ingevoerd: woningeigenaren moeten enige planschade zelf accepteren vanwege een maatschappij die zich altijd ontwikkelt en waar ook het algemeen belang een rol speelt. Het wettelijk vastgestelde NMR bedraagt minimaal 2% van de waarde van een woning. Bijvoorbeeld: het NMR is 2%. Een woningeigenaar komt in aanmerking voor vergoeding van planschade als de planschade volgens de analyse meer dan 2% van de waarde van de woning bedraagt. Van de vergoeding van de planschade wordt normaal gesproken het NMR afgetrokken. Dus als een woning 4% in waarde vermindert en het NMR 2% is, dan krijgt de woningeigenaar volgens de wet 2% van de woningwaarde vergoed.
 • 16. Hoeveel NMR wordt er bij dit windpark gehanteerd?
  Iedereen met planschade boven de 1% krijgt een planschadeaanbod van de initiatiefnemers. Dit aanbod betreft een volledige vergoeding van de berekende waardevermindering. Er wordt dus geen NMR in mindering gebracht. Om de iedereen die recht heeft op een planschadevergoeding tegemoet te komen, nemen de initiatiefnemers van het windpark het eigen risico voor hun rekening. Op die manier krijgen planschadegerechtigden de gehele planschade vergoed en hoeven zij geen rekening te houden met een eigen risico.
 • 17. Hoe wordt er in de taxatie rekening gehouden met de WOZ-waarde versus het aankoopbedrag van de woning?
  Aankoopbedrag van de woning is bij een planschadebeoordeling niet relevant. Het gaat om de waarde van de woning op de peildatum.
 • 18. Wat als de WOZ-waarde van mijn woning verlaagd is?
  Als het zo is dat de WOZ-waarde van uw woning (na bezwaar) is verlaagd, als gevolg van de toekomstige windmolens, is het redelijk om te corrigeren voor deze WOZ-waardedalingen. In dat geval zou Antea Group graag inzage krijgen in de beslissing(en) op de bezwaarschriften, zodat zij kunnen nagaan dat de WOZ-verlaging ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden met het oog op de komst van het windpark. Indien u hiermee te maken heeft, kunt u contact opnemen met Pricilla Ostendorf van Antea Group (06 12 14 76 19 of pricilla.ostendorf@anteagroup.nl).
 • 19. Wat kan ik verwachten qua planning?
  Medio augustus ontvangen alle woningeigenaren in een straal van circa 1-1.5  kilometer rondom de windmolens brief met een terugkoppeling van het planschadeonderzoek en meer informatie over het vervolg. Op donderdag 2 september bieden we u de mogelijkheid om gebruik te maken van een inloopspreekuur op locatie. Dat is zowel 's middags als 's avonds mogelijk. De tijdstippen, de locatie en de manier van aanmelden worden later vermeld.