Omgevingsadviesraad

In de omgevingsadviesraad (OAR) geven buren van het windpark, vertegenwoordigers van omliggende dorpen, LTO en recreatie onafhankelijk advies over het project. De OAR is ervoor om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden en alle stemmen worden daarbij gehoord. De omgevingsadviesraad wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden van Windturbines.

Wat is er bereikt?

  • Op basis van het advies wordt een maximaal aantal molens gesaneerd.
  • Het gegeven advies over turbinegroottes en aantal is overgenomen.
  • Het brongeluid van turbines wordt gehalveerd.
  • Er worden eisen gesteld aan de tonen van het geluid.
  • Afgesproken is dat er geen slagschaduw bij omliggende woningen mag optreden.
  • Er komt een fonds voor de omliggende dorpen.
  • 25% van het project is bedoeld voor participatie uit de directe omgeving.

Omgevingsovereenkomst

GHBV en Vattenfall hebben samen met de OAR een omgevingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst kunt u hier vinden.

Verslagen

Werkgroep financiële participatie

De OAR heeft een werkgroep ingesteld voor de uitwerking van de financiële participatie door de omgeving en van het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw. De werkgroep werkt op basis van een door de OAR vastgesteld Plan van Aanpak en wordt ondersteund door Noordenwind, Vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland. Voorzitter van de werkgroep is Leontine Bijleveld (voorzitter Dorpsmolen Pingjum). De Dorpsbelangen van Cornwerd, Kornwerderzand, Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich hebben een werkgroepslid afgevaardigd.

Omdat een gelijkwaardig rendement ten opzichte van dat van de initiatiefnemers is overeengekomen in de omgevingsovereenkomst, kan de uitwerking pas na de windturbinekeuze gefinaliseerd worden. In het voorjaar van 2021 volgt nadere communicatie.

De geanonimiseerde verslagen van de vergaderingen van de werkgroep vindt u hier .

Na accordering van afwegings- en uitwerkingsnotities door de OAR volgt omzetting in aktes en reglementen.