Omgevingsadviesraad

In de omgevingsadviesraad (OAR) geven buren van het windpark, vertegenwoordigers van omliggende dorpen, LTO Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) en de recreatiesector onafhankelijk advies over Windpark Nij Hiddum-Houw. De OAR is er om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden, inclusief goede omgangsafspraken met de directe omgeving. Alle stemmen worden daarbij gehoord. De omgevingsadviesraad wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden van Windturbines.

Omgevingsovereenkomst

Windpark Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall hebben samen met de OAR een omgevingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst vindt u hier.

Wat is er bereikt?

  • Op basis van het advies worden er zes molens gesaneerd in de directe omgeving.
  • Het gegeven advies over turbinegroottes en aantal is overgenomen.
  • Het brongeluid van turbines wordt gereduceerd.
  • Er worden eisen gesteld aan de tonen van het geluid.
  • Afgesproken is dat er geen slagschaduw bij omliggende woningen mag optreden.
  • Er komt een fonds voor direct omwonenden en de omliggende dorpen.
  • Een generieke regeling voor planschade die verder gaat dan de wettelijke regeling.
  • 25% van het project is bedoeld voor participatie uit de directe omgeving, dit wordt uitgewerkt met de werkgroep financiële participatie en het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw.

Omgevingsovereenkomst

Gooyum Houw BV en Vattenfall hebben samen met de OAR een omgevingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst vindt u hier.

Vergadering en notulen

Eens per kwartaal vergadert de OAR. Gerrit Valk is benoemd als onafhankelijk voorzitter van de OAR. De OAR stelt de notulen tijdens een volgende vergadering vast. Vervolgens publiceren we de notulen geanonimiseerd op de website. Hieronder vindt u de notulen die tot nu toe beschikbaar zijn. Hier vindt u een overzicht van alle OAR-leden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkgroep financiële participatie.