FAQ - obligatieregeling

 

Algemeen

 • Ik ben een grensgeval, wat moet ik dan doen?

Stuur ons een bericht via https://www.nijhiddumhouw.nl/bereik-ons/ en geef uw specifieke situatie, inclusief adresgegevens, aan ons door. Wij laten u dan weten hoe wij de situatie beoordelen.

 • In welke windmolens investeer ik? / Waar staan ze?

U investeert in de windmolens die zijn aangekocht door Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gaat om de windmolens met nummer 3, 4, 6 en 7. Op pagina 9 van het informatiememorandum vindt u een afbeelding met genummerde molens.

 • Wanneer mag je niet mee doen aan deze regeling, terwijl je wel in het uitgiftegebied woont?

Uitgesloten van inschrijving zijn personen welke op enigerlei wijze, direct of indirect als eigenaar van een perceel waarop een windturbine van het windpark staat en/of als aandeelhouder zijn verbonden  aan Windpark Nij Hiddum Houw (zowel het Windpark Hiddum Houw deel als het Gooyum Houw deel). Voor de gratis obligaties geldt deze beperking niet.

 • Kan ik later na aanmelding nog aangeven dat ik meer obligaties wil kopen?

Nee, dat is niet mogelijk. Geef daarom bij voorinschrijving direct aan voor welk bedrag u mee wilt doen.

 • Is het een groene belegging? / Valt de investering onder de fiscale groenaftrek?

Nee, het is geen groene belegging en valt daarom niet onder de fiscale groenaftrek. Het label groene beleggingen wordt alleen aan investeringsfondsen verstrekt. Een investeringsfonds belegt altijd in meerdere projecten tegelijk. In dit geval investeert u niet in een groenfonds maar u verstrekt rechtstreeks een lening aan het windpark.

 • Moet ik ook meer belasting betalen als ik obligaties koop?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur, accountant of boekhouder.

Via uw persoonlijke profiel op  www.oneplanetcrowd.com kunt u het betaalschema inzien. Ook ontvangt u jaaroverzichten die u voor uw belastingaangifte kunt gebruiken. Meer informatie: https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/fiscaliteit

 • Zijn er mogelijkheden voor verenigingen of stichtingen?

Wij verwachten geen mogelijkheden voor verenigingen of stichtingen. Dit is alleen mogelijk wanneer de participatieruimte na de derde uitgifteronde in de drie cirkels nog niet is benut. Dan krijgen non-profit rechtspersonen, die volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hun vestigingsplaats hebben in de uitgiftecirkels rond het windpark, de gelegenheid te participeren. In dit geval zal er een nieuwe inschrijving worden opengesteld.

 • Wordt het risico afgedekt dat de verkooprijs t.z.t. lager is dan 250 euro?

Dit risico wordt niet afgedekt.

 • Kan je ook inschrijven met zijn tweeën als je een fiscale eenheid bent?

Gezamenlijk inschrijven met zijn tweeën kan niet. Iedere natuurlijke persoon dient voor zichzelf in te schrijven. Inschrijving voor obligaties staat open voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) op een adres binnen de uitgiftecirkels rond het windpark met een maximum van twee personen per adres. Het maakt daarbij niet uit of  u gezamenlijk belastingaangifte doet.

 • De inschrijving is gemaximeerd tot twee personen per adres. Is dat ook gerelateerd aan de gratis obligaties?

Er worden 4 gratis obligaties per woning met een woonbestemming toegedeeld (binnen 1.500 meter van het windpark). U mag zelf bepalen wie van de bewoners (maximaal twee) zich inschrijft voor deze obligaties, als het maar een natuurlijk persoon is, ouder dan 18 jaar en op dit adres is ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Verdeling van de 4 gratis obligaties over twee personen die aan de voorwaarden voldoen is dus ook mogelijk. Zij moeten zich dan wel beide inschrijven.

 • Moet je zelf in de woning wonen om recht te hebben op obligaties, of geldt dit ook voor de huurder bij verhuur van je eigen woning?

Inschrijving voor obligaties staat open voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) op een adres binnen de uitgiftecirkels rond het windpark met een maximum van twee personen per adres. Als u verhuurder bent, kunt u zich dus niet inschrijven.

 • Ik woon op een perceel met agrarische bestemming, kom ik dan ook in aanmerking voor de obligaties?

Iemand die woont op een perceel met agrarische bestemming met woonfunctie komt ook in aanmerking voor de obligaties.

 • Wat gebeurt er met de obligaties als het windpark failliet gaat?

In het geval Windpark Hiddum Houw B.V. failliet gaat, heeft de onderneming geen geld om de obligatielening terug te betalen of om rente uit te betalen. Dan kan het zijn dat de obligatiehouder niets van de inleg terugbetaald krijgt en dat er geen rente wordt uitgekeerd. Het risico dat het windpark failliet gaat wordt echter klein geacht.

 • Wat gebeurt er als OPC failliet gaat?

In het geval dat Oneplanetcrowd onverhoopt zou stoppen of failliet gaan, dan zijn de belangen voor de obligatiehouders gewaarborgd. De investeerders hebben namelijk een rechtstreekse (juridische) relatie met Windpark Hiddum Houw B.V. waarmee ze een investeringsovereenkomst hebben afgesloten, waardoor het recht op rente en aflossing blijft bestaan. Meer informatie vindt u hier: https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/continuiteitsscenario-oneplanetcrowd

 • Wanneer krijg je bericht dat je de obligaties kan kopen?

Dit zal naar verwachting in september zijn. Wanneer de toedeling van de obligaties is afgerond ontvangt u van Oneplanetcrowd een bericht met daarin hoeveel obligaties u zijn toebedeeld en nadere instructies om tot betaling over te gaan.

 • Wanneer vindt de postcodetoets plaats?

De postcodetoets voor betaalde obligaties vindt plaats wanneer de inschrijving sluit. De peildatum is 20 augustus 2023. Voor gratis obligaties is uiterste datum van inschrijving eveneens 20 augustus, de peildatum is 21 juni 2023.

 • Wanneer is het obligatietraject afgelopen?

De looptijd van de obligaties is 25 jaar of zo veel langer het windpark een positieve kasstroom heeft.

 • Hoe verhoudt de looptijd van de obligaties zich met de technische levensduur van het park?

De technische levensduur van het park is minimaal even lang als de looptijd van de obligaties. Naar verwachting worden de windturbines na 19 jaar gereviseerd  waardoor de levensduur wordt verlengd  naar (minimaal) 25 jaar.

Rendement

 • Hoe is het rendement opgebouwd?

U legt eenmaal in (‘inbreng in geld’), maar uw inleg wordt nagenoeg verdubbeld door de ‘inbreng in natura’. Deze nagenoeg verdubbelde inleg wordt in zijn geheel aan u afgelost over 25 jaar plus een bruto rente van 4,5% per jaar. Hierdoor is uw jaarlijkse netto rendement op uw oorspronkelijke inleg naar verwachting 11,2% per jaar gedurende 25 jaar.

 • Kan het rendement ook lager dan 11,2% worden?

Het rendement is voor een beperkt deel afhankelijk van de prestaties van het windpark.

Als er meer resultaat wordt geboekt dan verwacht, dan ontvangt de obligatiehouder tot € 4,00 per obligatie per jaar extra bovenop de reguliere uitkering van circa € 30, – netto. Is het resultaat van het windpark in een bepaald jaar minder dan verwacht, dan kan de uitkering op de obligaties met € 4,00 per jaar afnemen.

 • Hoe werkt de bonus/malus?

De bonus/malus regeling is afhankelijk van het operationele resultaat van het windpark. Bij een prestatie (ver) boven verwachting wordt een bonus opgeteld bij het rendement. Bij een prestatie (ver) onder verwachting wordt een malus van het rendement afgetrokken. Dit wordt uitvoerig beschreven in het informatiememorandum.

 • Zijn er garanties op het rendement?

Er worden geen garanties afgegeven op het rendement.

 • Waar is de omzet op gebaseerd?

De omzet is gebaseerd op inkomsten uit de verkoop van elektriciteit en inkomsten uit de verkoop van Garanties van Oorsprong. Op pagina 15 in het informatiememorandum leest u meer informatie over de inkomsten van Windpark Hiddum Houw B.V.

Verhandelbaarheid / Overdraagbaarheid

 • Mag je de obligaties meenemen als je verhuist?

De obligaties koopt u op naam. Als u verhuist, behoudt u de obligaties.

 • Mag je de obligaties schenken aan bijvoorbeeld je kinderen?

Ja, dat is mogelijk gedurende de beursmaand in november, voor het eerst in 2024, maar wel alleen aan personen boven de 18 jaar. Afhankelijk van het bedrag kan hier mogelijk schenkbelasting over geheven worden. Wij adviseren om hierover contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur, boekhouder of accountant.

Gaat u de obligaties schenken, geef dan de wijziging ook door aan Oneplanetcrowd. De kosten voor overdracht zijn 0,5% over de koopprijs van de obligaties met een minimum van 50 euro.

 • Mag je de obligaties ook onderhands verkopen, of moet dit via de beursdagen op Oneplanetcrowd?

De obligaties mogen gedurende de beursmaand in november onderhands verkocht worden. Wanneer u uw obligaties aan een ander verkoopt, moet u de wijziging doorgeven aan Oneplanetcrowd, zodat het in de administratie verwerkt kan worden. De kosten voor overdracht zijn 0,5% over de koopprijs van de obligaties met een minimum van 50 euro.

 • Kan je de obligaties aan iedereen verkopen?

Ja, dat is mogelijk. De obligaties zijn gedurende de beursmaand in november vrij overdraagbaar en kunnen aan iedereen boven de 18 jaar verkocht worden.  (Alleen) verkoop aan inwoners van de Verenigde Staten en landen waar haar (effectenbeurs)regelgeving van toepassing is uitgesloten.

 • Krijg je een bericht wanneer je de obligaties kan verhandelen?

U krijgt via uw account op Oneplanetcrowd een melding dat de beursmaand geopend is.

 • Gelden de kosten voor overdracht ook voor overdracht binnen het gezin?

Ja.

 • Is de verhandelbaarheid 1x per jaar, of 1 x per 2 jaar?

Overdracht is een keer per jaar mogelijk gedurende de hele maand november, voor het eerst in 2024.

 • Wat gebeurt er met de obligaties in het geval van overlijden?

De obligaties gaan mee in de vererving. De erfgena(a)m(en) kunnen zich melden bij Oneplanetcrowd.