Besluiten vergadering omgevingsadviesraad 14 juli

Kort na elke vergadering publiceren we in een nieuwsbericht een beknopt overzicht van de besluiten. In dit nieuwsbericht leest u de notulen van de vergadering van 14 juli 2021.

 

Besluitenlijst OAR, Teams meeting Teams meeting, 14-07-2021

De volledige notulen van de OAR-vergadering van 14 juli volgen op de website wanneer ze zijn vastgesteld bij de volgende vergadering op 26 augustus.

Besluitenlijst

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

 • De burenregeling komt vast op de OAR-agenda.
 • De burenregeling wordt tijdens de volgende vergadering uitgebreid besproken.
 • Besluitenlijst wordt kort na de OAR-vergadering op de website geplaatst.

Planschade

 • Medio augustus wordt er een brief rondgestuurd met een rapport over de uitkomsten van de onafhankelijke taxatie.
 • 2 september wordt er een inloopmiddag en -avond georganiseerd waar mensen, die het rapport over de uitkomsten van de onafhankelijke taxatie hebben ontvangen, zich voor kunnen inschrijven.

Update werkgroep

 • Begin juli heeft de notaris nieuwe wijzigingsvoorstellen ingebracht. De door de notaris voorgestelde wijzigingen worden besproken binnen de werkgroep, waarbij het gaat om:
  • Werkgroep moet opnieuw bevestigen of de concept statuten zich goed verhouden tot de OO.
  • Werkgroep beraadt zich opnieuw over het onafhankelijk voorzitterschap voor het bestuur.
  • Beperking van herbenoembaarheid van bestuursleden
 • Er is een mondelinge overeenkomst met GHBV over de 3,02% participatieruimte. GHBV meldt dit nog schriftelijk aan de werkgroep.
 • Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de nieuwe eigenaar van de vier turbines van Vattenfall, voordat er meer informatie kan worden gegeven over de 25 procent financiële participatie voor de omgeving. Achter de schermen werkt de werkgroep wel aan modellen.

Communicatie

 • Op de vergadering van 26 wordt het voorstel over een onafhankelijk secretaris geagendeerd.
 • Er komt in de komende twee weken een update over de gezondheidsmonitor

Volgende vergadering

 • Woensdag 26 augustus.