De Gezondheidsmonitor

Een update van de provincie Fryslân

Provincie Fryslân heeft toegezegd een gezondheidsmonitor in te richten voor Windpark Nij Hiddum-Houw. Daarom organiseerde de provincie op 22 oktober 2020, 10 december 2020 en 18 maart 2021 inloopavonden. Omwonenden van het windpark konden in gesprek gaan met gedeputeerde Sietske Poepjes. Ook kregen zij informatie over de gezondheidsmonitor die in ontwikkeling is.

Tijdens de inloopavond op 18 maart 2021, die online werd gehouden, heeft de firma Weusthuis een presentatie gegeven over het ‘Plan van Aanpak’ voor de realisatie van een gezondheidsmonitor. Weusthuis is door de provincie ingehuurd om te ondersteunen in het proces om te komen tot een ‘Programma van Eisen’ (met andere woorden: wat gaan we allemaal meten in de gezondheidsmonitor) voor de meerjarige gezondheidsmonitor inclusief nulmeting.

Klankbordgroep

Het is belangrijk voor de provincie Fryslân dat omwonenden betrokken zijn en meedenken over de inhoud van de gezondheidsmonitor. Daarom is een klankbordgroep in het leven geroepen. Voor de klankbordgroep hebben zich vier omwonenden van het windpark aangemeld. De klankbordgroep komt op 25 maart 2021 voor het eerst bijeen. De klankbordgroep adviseert over het ‘Programma van Eisen’ voor de gezondheidsmonitor (incl. een nulmeting m.b.t. gezondheid). Het ‘Programma van Eisen’ is nog in ontwikkeling. Ook adviseert de klankbordgroep over de manier waarop belanghebbenden worden betrokken tijdens de totstandkoming van het ‘Programma van Eisen’. Daarnaast wordt er een enquête verspreid waar u onder andere in kan aangeven of u een gezondheidsmonitor belangrijk vindt, en welke aspecten u dan graag wilt opnemen in de monitoring.

Persoonlijk gesprek

De provincie vindt het belangrijk dat omwonenden persoonlijk kunnen aangeven wat er speelt en waar zij zich zorgen over maken als het gaat om de gezondheid in relatie tot het windpark. Daarom heeft de provincie in december omwonenden van het windpark de mogelijkheid geboden voor een persoonlijk gesprek. Deze persoonlijke gespreken zijn de afgelopen maanden gevoerd. Mocht u zich alsnog willen aanmelden voor een persoonlijk gesprek, dan kan dat via een e-mail naar: provincie@fryslan.fr. De provincie zal vervolgens contact met u opnemen voor een afspraak.