Financiële participatie door de omgeving in Gooyum Houw BV

In de Omgevingsovereenkomst (OO) is opgenomen dat de 25% omgevingsparticipatie in de vijf turbines van Gooyum Houw BV grotendeels wordt ingevuld door sanering van zes bestaande, oudere windmolens in de directe omgeving. Hoeveel zou overblijven voor burgerparticipatie was afhankelijk van de turbine keuze. Dit is afgelopen najaar bekend geworden. Daarmee is er ook duidelijkheid over de ruimte voor omgevingsparticipatie bij Gooyum Houw BV.

Die ruimte is beperkt aanwezig. De vorm van participatie is aandelen ‘P’ (zie OO p. 11). Aan de uitgifte van aandelen aan burgers en non-profit organisaties zitten allerlei voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Bank (DNB). In de OO is opgenomen dat de kosten voor rekening van de burgerparticipanten komen. Omdat de participatieruimte beperkt is, moet je zorgen dat de kosten niet een te groot deel van het rendement uit gaan maken.

De werkgroep heeft, in overleg met Gooyum Houw BV, naar een variant gezocht waarbij de administratieve rompslomp (en dus kosten) zoveel mogelijk beperkt blijft en binnen de kaders van de toezichthouders (AFM, DNB) gebleven wordt. Er is mondeling overeenstemming bereikt over deze variant, waarbij de aandelen “P” tegen een gelijkwaardige kosten/risico én uitkering als overige aandeelhouders beschikbaar komen. Op dit moment loopt er een belangstellingspeiling. Op basis van de uitkomsten hiervan zal de werkgroep concrete voorstellen voorleggen aan de Omgevingsadviesraad en aan Gooyum Houw BV. Naar verwachting kunnen we in het najaar van 2021 een start maken met de uitvoering.