Provinciale Staten hebben Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld

Op 18 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Provincie Fryslân (PS) het Provinciaal Inpassingplan (PIP) Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend.

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen en milieu verleend. Provinciale Staten hebben besloten:

– In te stemmen met de Nota van Antwoord Zienswijzen en Adviezen en Staat van Wijzigingen Windpark Nij Hiddum-Houw;
– Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
– Het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw inclusief alle bijlagen, waaronder het Milieueffectrapport Nij Hiddum-Houw (met aanvulling), vast te stellen;
– Gedeputeerde Staten op te dragen bij de kennisgeving van de besluiten te vermelden dat op de besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, en ook dat de beroepsgronden in het beroepsschrift opgenomen moeten worden, het beroep niet-ontvankelijk verklaard wordt als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
– De maximale tiphoogte van een windturbine zoals aangegeven in regel 3.2.1. sub d van de Regels van het lnpassingsplan Nij Hiddum-Houw vast te stellen op 188 meter.

Dit betekent dat er nu een vastgesteld ‘bestemmingsplan’ is. De benodigde vergunningen zijn verleend om het windpark te kunnen bouwen. Wij kunnen nu verder met onze plannen.