Provincie: update gezondheidsmonitor

De gezondheidsmonitor is van start gegaan! De afgelopen jaren is de provincie Fryslân samen met omwonenden druk bezig geweest om een programma van eisen op te stellen voor de ontwikkeling van een onafhankelijke gezondheidsmonitor. Dit met het oog op de komst van Windpark Nij Hiddum-Houw.

Antea Group heeft de opdracht gekregen deze gezondheidsmonitor uit te voeren. Met de gezondheidsmonitor worden de mogelijke effecten van Windpark Nij Hiddum-Houw op gezondheid en welbevinden van omwonenden gevolgd. De monitor gaat helpen inzicht te verkrijgen in ervaren hinder en gezondheidsklachten. Op basis van deze informatie gaan betrokken partijen gezamenlijk kijken of en hoe deze op te lossen of te beperken zijn. Dit kan op verschillende niveaus gebeuren: per individu, per dorp, regionaal en op provinciaal niveau. De uitkomsten van de monitor worden daarnaast gekoppeld aan landelijke onderzoeken door het RIVM en de GGD.

Eind mei zijn brieven verzonden aan de omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw, met de uitnodiging om de eerste vragenlijst in te vullen. Er zijn bijna 80 reacties ontvangen op de eerste vragenlijst, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd bij de bewonersbijeenkomst op 30 juni te Wons. Op de bewonersavond waren ongeveer 15 bewoners aanwezig en werden goede, inhoudelijke gesprekken gevoerd.

Wilt u meer weten over (het vervolg van) de gezondheidsmonitor? Kijk dan even op de site: www.gezondheidsmonitornhh.nl