Update Provincie Fryslân | Gezondheidsmonitor Windpark Nij Hiddum- Houw

Bericht van de Provincie Fryslân

Met het oog op de komst van ​Windpark Nij Hiddum-Houw ​is de provincie de afgelopen periode met de omgeving bezig geweest om een plan van eisen op te stellen voor een gezondheidsmonitor. Om op deze manier de effecten van het windpark op de gezondheid en welbevinden te kunnen volgen. Graag informeert de provincie u over de laatste ontwikkelingen en nodigen ze u uit voor een bewonersavond.

Aanbesteding
In december 2021 is provincie Fryslân een aanbestedingsprocedure gestart om een partij te vinden die invulling kan gaan geven aan de totstandkoming van deze gezondheidsmonitor. Dit was mede op basis van de input op bewonersavonden en door leden van de klankbordgroep. De provincie is blij te kunnen mededelen dat ze een partij hebben gevonden die de komende jaren de gezondheidsmonitor zal gaan uitvoeren: dat is Antea Nederland BV. Antea heeft specialistische kennis en ervaring met projecten op het snijvlak van gezondheid, veiligheid en milieu.

De monitor
De gezondheidsmonitor bestaat uit een aantal instrumenten om data te verzamelen. In de eerste plaats komt er een jaarlijkse schriftelijke vragenlijst rondom thema’s als klachten, hinder en gezondheid. Daarnaast kan in een digitale app 24 uur per dag hinder worden doorgegeven. Ook komt er een digitaal en telefonisch klachtenmeldpunt. Tot slot is er de mogelijkheid voor een fysieke screening (medisch onderzoek). Verder wordt er stevig ingezet op communicatie via onder meer een klankbordgroep, jaarlijkse bijeenkomsten met het dorp, een website en door de omgevingraad te plegen online dashboards. De monitor gaat onder andere helpen om inzicht te krijgen waar overlast en hinder ervaren wordt. Met de diverse betrokken partijen zal gezamenlijk gekeken worden of deze op te lossen dan wel te beperken zijn.

Uitnodiging bewonersavond
Op 7 april organiseert provincie Fryslân weer een bewonersavond waarin Antea een toelichting geeft op de invulling van de gezondheidsmonitor. U wordt hierbij van harte uitgenodigd. Deze avond zal bestaan uit twee delen. Eerst is er een openbare presentatie van de gezondheidsmonitor waar de pers bij is uitgenodigd. Daarna is een korte pauze, gevolgd door een besloten deel waarin u en Antea met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Datum:            7 april 2022
Tijdstip:           19.30-20.30 uur
Locatie:           Dorpshuis Cornwerd (Dorpsweg 10)

U kunt zich per email aanmelden voor deze bijeenkomst via provincie@fryslan.frl onder vermelding van ‘aanmelden digitale bijeenkomst Cornwerd 7-4’. U ontvangt dan een bevestiging.