Provinciale Staten hebben Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld

Op 18 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Provincie Fryslân (PS) het Provinciaal Inpassingplan (PIP) Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen en milieu verleend. Provinciale Staten hebben besloten:

– In te stemmen met de Nota van Antwoord Zienswijzen en Adviezen en Staat van Wijzigingen Windpark Nij Hiddum-Houw;
– Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
– Het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw inclusief alle bijlagen, waaronder het Milieueffectrapport Nij Hiddum-Houw (met aanvulling), vast te stellen;
– Gedeputeerde Staten op te dragen bij de kennisgeving van de besluiten te vermelden dat op de besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, en ook dat de beroepsgronden in het beroepsschrift opgenomen moeten worden, het beroep niet-ontvankelijk verklaard wordt als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
– De maximale tiphoogte van een windturbine zoals aangegeven in regel 3.2.1. sub d van de Regels van het lnpassingsplan Nij Hiddum-Houw vast te stellen op 188 meter.

Dit betekent dat er nu een vastgesteld ‘bestemmingsplan’ is. De benodigde vergunningen zijn verleend om het windpark te kunnen bouwen. Wij kunnen nu verder met onze plannen.

 

Besluit omtrent windmolenpark Nij Hiddum-Houw uitgesteld

Provinciale Staten heeft woensdag 27 juni het besluit over het windmolenpark Nij Hiddum-Houw voorlopig uitgesteld tot 18 juli. Er zou volgens hen eerst meer onderzoek moeten komen naar onder andere de gezondheidsrisico’s van hoge molens. Ook de compensatie voor omwonenden moet opnieuw worden bekeken. Dit is een grote teleurstelling voor de initiatiefnemers en een groot punt van zorg.

Kleinere molens
Een optie waar de politiek nu naar zal gaan kijken is: kleinere molens. Dit is volgens Sjoerd Mensonides, een van de initiatiefnemers, echter niet meteen een oplossing. “Als de molens kleiner dan 150 meter zijn, dan praten wij over een hele andere klasse. Dat betekent ook minder megawatt”, vertelt hij. “Met als gevolg dat er meer molens moeten komen om de doelstellingen te halen.”

Omgevingsadviesraad
Meer molens is precies wat er in de Omgevingsadviesraad is afgewezen. “Het deed mij gister wel wat toen er heel makkelijk werd gezegd dat de Omgevingsadviesraad niet functioneert of niet representatief zou zijn, want dat is het echt wel”. Volgens Mensonides zijn met name de mensen die in de directe omgeving van de molens wonen goed vertegenwoordigd in de raad, en zou het protest nu met name uit de schil daaromheen komen. “Dat die mensen een lagere molen willen, snap ik wel, maar de directe omwonenden hebben in de OAR gezegd dat ze liever minder molens willen hebben, en dan maar wat hoger.”

Toekomst
De initiatiefnemers gaan nu eerst met elkaar overleggen en gaan dan graag nog een keer met de gedeputeerde in gesprek. Daarna wordt bekeken welke uiterste oplossing geboden kan.