Beoordeling milieueffectrapport

Provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport voor Nij Hiddum-Houw te beoordelen. Op 25 januari heeft de Commissie haar voorlopig toetsingsadvies gepresenteerd. De Commissie adviseert ‘om het rapport aan te vullen met informatie over de omvang van de geluidhinder, ook onder de norm, over de wijze waarop die hinder is bepaald en over hoe het oordeel over de effecten op de leefbaarheid tot stand is gekomen’. Provincie en gemeente nemen deze aanbevelingen over en zullen de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen. Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Fryslân
Bron: website Provincie Fryslân

 

Anterieure overeenkomst ter inzage

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een anterieure overeenkomst gesloten voor het te ontwikkelen Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw. De overeenkomst is aangegaan met de initiatiefnemers en beoogde exploitanten van het windpark: Windpark Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. Van 25 januari tot en met 7 maart 2018 kunt u de anterieure overeenkomst hier downloaden of inzien in het Provinsjehûs. Het is niet mogelijk om een zienswijze of bezwaar in te dienen. De officiële bekendmaking van de ter inzagelegging stond woensdag 24 januari in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het Provinciaal Blad.
Bron: website Provincie Fryslân